•  English

Work off
17.04.2020 15:00

   
...
1 Abdrazaq adnan almor V edical 9
2 Akshay Kumar Mishra(7th faculty) V edical 31
3 Ali Msheik V edical 5
4 Aswin aravind (7th faculty) V edical 37
5 Aswin aravind (7th faculty) V edical 37
6 Chitambaram panchamoorthy Grace V edical 53
7 Hamdan faez amer bin hamaid V edical 9
8 Hamdan faez amer bin hamaid V edical 9
9 Hasan aldera V edical 9
10 Hemashree vijayaganesan V edical 53
11 Ibtissame Badad Group 06 V edical 06
12 Kiranjeet V edical 22
13 Kumar satyajeet (7th faculty) V edical 54
14 Mohammad Ameen Salameh V edical 9
15 Riya V edical 22
16 Riya 7th faculty V edical 22
17 Sahil Dalal V edical 21
18 Samar ishag V edical 9
19 Soumya raj 30
20 Taneem Ihsan V edical 6
21 Thuraya hassanin V edical 56
22 abdsalam V edical 9
23 pranav Kumar Mishra(7th faculty) V edical 31
24 yashpal V edical 38
25 yashpal V edical 38